Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikat POT

Polska Organizacja Turystyczna jest państwową osobą prawną utworzoną w celu wzmocnienia promocji Polski w dziedzinie turystyki w kraju i za granicą. Nadzór nad Polską Organizacją Turystyczną sprawuje minister właściwy do spraw turystyki, którym obecnie jest Minister Sportu i Turystyki.

Do głównych działań podejmowanych przez POT należą promocja Polski jako kraju atrakcyjnego dla turystów – nowoczesnego, z wysokimi standardami usług i korzystnymi cenami. Polska Organizacja Turystyczna organizuje stoiska narodowe na największych krajowych i zagranicznych targach turystycznych, na których wystawcami są przedstawiciele branży turystycznej i samorządów lokalnych. Ponadto, zaprasza na wizyty studyjne zagranicznych dziennikarzy i touroperatorów w celu zaprezentowania Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie, co znajduje odzwierciedlenie w artykułach o Polsce i ofertach wyjazdów do naszego kraju. Swoje zadania na rzecz promocji i rozwoju turystyki polskiej realizuje zarówno w kraju, jak i za granicą. Obecnie POT posiada 16 Zagranicznych Ośrodków Polskiej Organizacji Turystycznej, z czego 12 zlokalizowanych jest w Europie, jeden w Stanach Zjednoczonych w Nowym Jorku, w Izraelu w Tel Awiwie, w Japonii w Tokio oraz w Chinach w Pekinie. POT prowadzi Narodowy Portal Turystyczny (NPT) www.polska.travel dostępny w 24 wersjach językowo-rynkowych oraz system CRM (customer relationship management – system do zarządzania relacjami z klientami) z własną bazą klientów i mechanizmem tworzenia i wysyłki newsletterów (e-mail marketing).

Wśród jednych z największych i najbardziej prestiżowych projektów realizowanych przez POT znajduje się Konkurs na “Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikat POT”, który odbywa się od 2003 roku i stał się już tradycją. Konkurs ma na celu wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych oraz ich popularyzację, a także wspieranie inicjatyw regionalnych i lokalnych, których efektem jest tworzenie produktów turystycznych. Co roku laureatami zostają nowe i często jeszcze nie poznane przez turystów produkty turystyczne. W 2023 roku odbywa się jego jubileuszowa XX edycja.